Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2018 г.

Решения на Общински съвет – Белово мандат 2015-2019 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 619-20.12.2018

Създаване на Общински Исторически музей, гр. Белово и утвърждаване на структурата му.

Изтегли

Решение № 618-20.12.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Създаване на туристически информационен център Сестримо" процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 617-20.12.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков" процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 616-20.12.2018

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2019 година.

Изтегли

Решение № 615-20.12.2018

Отчет за дейността на МКБППМН – Белово за 2018 г. и План за работата на МКБППМН – Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 614-20.12.2018

ЧИ ПУП-ПР за разделяне на общински УПИ-VII-622 "за жилищно застрояване" Кв. 15 по плана на с. Дъбравите, община Белово на два самостоятелни новообразувани общински УПИ "за жилищно застрояване".

Изтегли

Решение № 613-30.11.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 ведно с построените в него сгради.

Изтегли

Решение № 612-30.11.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 611-30.11.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 610-30.11.2018

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост в полза на Агенция за социално подпомагане – София, Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември за нуждите на изнесено работно място гр. Белово.

Изтегли

Решение № 609-30.11.2018

Актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 608-30.11.2018

Преобразуване на ДГ „Щурче“ – гр. Белово и ДГ – с. Сестримо.

Изтегли

Решение № 607-30.11.2018

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2019 г.

Изтегли

Решение № 606-30.11.2018

Кандидатсване на Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай – 1938 г." с. Дъбравите с проектно предложение "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков-Чапай – 1938 г." по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 605-30.11.2018

Кандидатсване на Народно читалище "Просвета-1958" с. Аканджиево с проектно предложение "Инвестиции в материалната база на НЧ "Просвета-1958 г." по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 604-30.11.2018

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи в община Белово.

Изтегли

Решение № 603-30.11.2018

Приемане на решение за издаване на Запис на заповед от Община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане за 2019 г. по договор РД-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 602-30.11.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 30.09.2018 година.

Изтегли

Решение № 601-30.11.2018

Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение "Ремонт на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" с достъпна среда, гр. Белово, община Белово, област Пазарджик" по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 600-31.10.2018

ЧИ ПУП – ПР за промяна на тупикова улица с ос.т. 163а-163б между кв. 26 и кв. 26а по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 599-31.10.2018

Приемане на Доклад на Комисия, избрана с Решение № 520/11.05.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 598-31.10.2018

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 587 от 28.09.2018 г. на Общински съвет – Белово, прието с Протокол № 48 от 28.09.2018 г.

Изтегли

Решение № 597-31.10.2018

Промяна предназначението на имоти, частна общинска собственост, представляващи закрити училища на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 596-31.10.2018

Одобряване на ПУП – ПП за трасета на електропровод, водопровод и канализация на новообразувани УПИ "За изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците (сепарираща инсталация)" и УПИ "За изграждане на компостиране на битови отпадъци".

Изтегли

Решение № 595-31.10.2018

Допускане изработването на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски (производствено складови) дейности в ПИ с № 1274, м. "Влачи газ" в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Изтегли

Решение № 594-31.10.2018

Частично изменение на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на частта от УПИ–XIX "озеленяване", в която попадат ПИ с идентификатор № 03592.502.2095 (общинска собственост), № 03592.502.1543 (частна собственост), № 03592.502.1544 (частна собственост), № 03592.502.1546 (частна собственост), № 03592.502.1547 (частна собственост), № 03592.502.1548 (частна собственост), така че да се обособят в самостоятелни УПИ – за жилищно застрояване по имотните граници на гореизброените поземлени имоти от Кв. 30 по плана на гр. Белово.

Изтегли

Решение № 593-28.09.2018

Отмяна на Решение № 415/28.07.2017 г. на Общински съвет – Белово и предоставяне на замеделска земя от ОПФ на Народно читалище "Просвета-1958" с. Аканджиево.

Изтегли

Решение № 592-28.09.2018

Заявление с вх. № УТ-967/12.09.2018 г. от Мирела Георгиева Кръстева – собственик на ПИ № 03592.503.267, Кв. 95, Кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово с искане за ЧИ на ПУП-ПРЗ по имотни граници и промяна предназначението.

Изтегли

Решение № 591-28.09.2018

Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност.

Изтегли

Решение № 590-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 589-28.09.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 ведно с построената в него сграда.

Изтегли

Решение № 588-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 587-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 586-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 585-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 584-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 583-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 582-28.09.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 581-28.09.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 0000521 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 580-28.09.2018

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ I-564 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.564 Кв. 76, УПИ I-1681 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1681 Кв. 115 и част от улица с ос.т. 684-589 в новообразуван УПИ I-564, 1681 "производствени и складови дейности" кв. 76 кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 579-28.09.2018

Предложение от Кмета на община Белово за ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ V-1690 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1690 Кв. 74, УПИ I-1696 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1696 Кв. 78а, УПИ II-1697 "производствени и складови дейности"– общински ПИ с идентификатор 03592.503.1697 Кв. 78, част от улица с ос.т. 521-622 и част от улица с ос.т. 520-623 в новообразуван УПИ II-1690, 1696, 1697 "производствени и складови дейности" кв. 78 кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 578-28.09.2018

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0009-C01 проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 577-28.09.2018

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 576-28.09.2018

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от гр. Белово, обучаващи се в ОУ "Отец Паисий” с. Сестримо за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 575-28.09.2018

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 год.) от община Белово до ДГ "Щурче” гр. Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 574-28.09.2018

Изменение на Решение № 567/27.07.2018 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 573-28.09.2018

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2018/2019 г.

Изтегли

Решение № 572-28.09.2018

Формиране на група към ДГ "Щурче", филиал Момина Клисура с недостатъчен брой деца

Изтегли

Решение № 571-27.07.2018

Отчет по изпълнението на План за действие на община Белово (2014-2017 г.) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.) за 2017 г. и План за действие на община Белово (2018-2020 г.) за изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020 г.) за 2018 г.

Изтегли

Решение № 570-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Искра – 1881 г.", село Сестримо с проектно предложение "Красотата на моя роден край" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Изтегли

Решение № 569-27.07.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ канализационен колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 000107 (публична общинска собственост) в землище на с. Аканджиево, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Аканджиево".

Изтегли

Решение № 568-27.07.2018

Включване в Списък на защитените детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 567-27.07.2018

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" гр. Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 566-27.07.2018

Включване в Списък на средищните детски градини и училища на територията на община Белово за учебната 2018/2019 година.

Изтегли

Решение № 565-27.07.2018

Допускане изработването на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасета на довеждащ колектор, електропровод и водопровод за ПСОВ и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с № 024183 (публична общинска собственост) в землище на с. Мененкьово, община Белово за обект: "Интегрирана В и К система с ПСОВ за с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 564-27.07.2018

Информация за състоянието на детските площадки и местата за отдих в община Белово.

Изтегли

Решение № 563-27.07.2018

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за първото полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 562-27.07.2018

Използване на отчисления по Закона за управление на отпадъците и реда на чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците.

Изтегли

Решение № 561-27.07.2018

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30 юни 2018 г.

Изтегли

Решение № 560-27.07.2018

Отчет на Плана за финансово озрдавяване към 30.06.2018 г.

Изтегли

Решение № 559-27.07.2018

Отчет за 2017 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители (2014 – 2020 г.)

Изтегли

Решение № 558-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Александър Иванов – Чапай – 1938 г.", село Дъбравите с проектно предложение "Бит и култура на Дъбравите" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 557-27.07.2018

Създаване на социално предприятие към община Белово в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-2.010-0009-C01 проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" финансиран по процедура BG05М9OPP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Изтегли

Решение № 556-27.07.2018

Кандидатстване на Народно читалище "Искра – 1881 г.", село Сестримо с проектно предложение "Наследството от моята баба" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 555-20.07.2018

Изменение Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 554-20.07.2018

Кандидатстване за финансиране пред Проект "Красива България", Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по извънредна кампания за кандидатстване със срок 23.07.2018г.

Изтегли

Решение № 553-28.06.2018

Разпореждане с негодни за употреба дълготрайни материални активи на Община Белово.

Изтегли

Решение № 552-28.06.2018

Изменение на Решение № 531 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 551-28.06.2018

Кандидатстване на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Мененкьово, община Белово с проектно предложение по процедура за подбор № BG06RDNP001 МИГ – Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхранение, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" за изработване на народни носии на групата за автентичен фолклор.

Изтегли

Решение № 550-28.06.2018

Промяна на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово (2016-2020) и промяна на План за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2019 година.

Изтегли

Решение № 549-28.06.2018

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система.

Изтегли

Решение № 548-28.06.2018

Информация от ДБТ – Септември относно данни за пазара на труда на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 547-28.06.2018

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември на територията на община Белово за първото полугодие на 2018 г.

Изтегли

Решение № 546-28.06.2018

Изменение на Решение № 488 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 545-28.06.2018

Отчет по План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2017 година.

Изтегли

Решение № 544-28.06.2018

Приемане на Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 543-28.06.2018

Приемане на план на заседанията на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2018 година.

Изтегли

Решение № 542-28.06.2018

Отчет за дейността на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 541-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 31 с. Момина клисура, община Белово.

Изтегли

Решение № 540-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 36 с. Сестримо, община Белово.

Изтегли

Решение № 539-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 19 гр. Белово.

Изтегли

Решение № 538-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 60 гр. Белово.

Изтегли

Решение № 537-22.06.2018

ЧИ ПУП – ПР за Кв. 29 с. Мененкьово, община Белово.

Изтегли

Решение № 536-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традици на територията на община Белово" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции", финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Изтегли

Решение № 535-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 534-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор – № BG06RDNP001-7.002 – Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 533-22.06.2018

Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за процедура чрез подбор – Улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изтегли

Решение № 532-22.06.2018

Запис на заповед по договор BG05M9OP001-2.010-0009-C01 на процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. във връзка с искане за авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.010-0009-C01 от 11.06.2018 г. за проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" подписан между Министерство на труда и социалната политика и Община Белово.

Изтегли

Решение № 531-30.05.2018

Съгласие за монтиране на електронно съобщително съоръжение върху имот, публична общинска собственост.

Изтегли

Решение № 530-30.05.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 529-30.05.2018

Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" за финансиране на проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище "Благой Захариев" кв. Малко Белово, Народно читалище "Просвета" с. Аканджиево, Народно читалище "Ал. Иванов-Чапай" с. Дъбравите, Народно читалище "Искра" с. Сестримо, Народно читалище "Просвета" с. Момина клисура, Народно читалище "Христо Ботев" с. Габровица и СУ "Александър Иванов-Чапай: гр. Белово, ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо, ОУ "Отец Паисий" с. Мененкьово".

Изтегли

Решение № 528-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 527-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 526-30.05.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 525-30.05.2018

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Белово пред фонд "Социална закрила" с проект за довършване на "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Дъбравите".

Изтегли

Решение № 524-30.05.2018

Сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД по силата, на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0117-C01.

Изтегли

Решение № 523-30.05.2018

Кандидатстване с проект "Подобряване на спортната материална база в град Белово".

Изтегли

Решение № 522-30.05.2018

ЧИ ПУП – ПРЗ за кв. 26 А гр. Белово.

Изтегли

Решение № 521-30.05.2018

Заявление Вх. № УТ-243/14.03.2018 г. от Мария Георгиева Петрова – съсобственик на ПИ № 102, кв. 110, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово с искане за ЧИ ПУП – ПРЗ по имотни граници.

Изтегли

Решение № 520-11.05.2018

Приемане на експертно становище за пазарната стойност на дружествените дялове на "В и К Белово" ЕООД, което включва приватизационна пазарна оценка, анализ на правното състояние и неговата актуализация, приемане на решение за тяхната продажба, чрез публично оповестен конкурс и определяне условията на конкурса, утвърждаване на тръжна документация и определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурса.

Изтегли

Решение № 519-27.04.2018

Определяне на обект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв. Малко Белово" за обект от първостепенно значение, съгласно #1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС

Изтегли

Решение № 518-27.04.2018

ЧИ ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ I-1864 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1864, УПИ- II-1865 "производствени и складови дейности" – общински ПИ с идентификатор 03592.503.1865 и част от тупикова улица с ос.т. 651-655 обслужваща УПИ-I-1864 и УПИ-II-1865, кв. 120, кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 517-27.04.2018

Счетоводен баланс на "В и К" ЕООД към 31.12.2017 година

Изтегли

Решение № 516-27.04.2018

Годишен финансов отчет на "Общински имоти Белово" ЕООД за 2017 година

Изтегли

Решение № 515-27.04.2018

Отчет на Програмата за 2017 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 514-27.04.2018

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.03.2018 г

Изтегли

Решение № 513-27.04.2018

Изменение Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 512-27.04.2018

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

Изтегли

Решение № 511-30.03.2018

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 510-30.03.2018

Проект за ПУП за обект "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел."

Изтегли

Решение № 509-30.03.2018

Информация за текущото изпълнение на проекти, финансирани от оперативни програми и други източници на финансиране в община Белово.

Изтегли

Решение № 508-30.03.2018

Заявление с Вх. № УТ-222/08.03.2018 г. от Андрей Илиев Кочев – собственик на ПИ № 393, като част от УПИ-I-393, Кв. 46 по плана на с. Сестримо, община Белово с искане за ЧИ на ПУП-ПРЗ по имотни граници.

Изтегли

Решение № 507-30.03.2018

1. Приемане на Уточнения план и Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2017 г. и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Белово от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно единна бюджетна класификация. 2. Приемане на Отчета за състоянието на общински дълг на Община Белово към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 506-30.03.2018

ЧИ ПУП – ПРЗ за кв. 64А гр. Белово

Изтегли

Решение № 505-30.03.2018

Информация от Директора на ТП ДГС – Белово за снабдяването с дърва за огрев на местното население и звената на бюджетна издръжка.

Изтегли

Решение № 504-30.03.2018

Отчет-анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при РУ – Септември с Общинска администрация – Белово за 2017 г.

Изтегли

Решение № 503-28.02.2018

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Стоян Георгиев Пергелов.

Изтегли

Решение № 502-28.02.2018

Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Изтегли

Решение № 501-28.02.2018

Изменение и допълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 500-28.02.2018

Изпълнение на Програмата за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 499-28.02.2018

Отчет на Кмета на община Белово за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2017 г.

Изтегли

Решение № 498-28.02.2018

Приемане на Отчет за 2017 г. по Плана за енергийна ефективност на община Белово, съгласно Закона за енергийната ефективност.

Изтегли

Решение № 497-28.02.2018

Приемане на Отчет по изпълнението на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г., План за изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. и Анализ за състоянието на младежта в община Белово.

Изтегли

Решение № 496-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 26а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 678 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Белово и конкретните правомощия на кмета, приета с Решение № 105/25.09.2008 г.

Изтегли

Решение № 495-28.02.2018

Отмяна на разпоредбата на чл. 34а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 677 от 26.06.2014 г. на Общински съвет – Белово, за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белово, приета с Решение № 182/29.01.2009 г.

Изтегли

Решение № 494-28.02.2018

Искане с Вх. № УТ – 83/24.01.2018 г. от ЕРЮГ ЕВН КЕЦ – Белово за учредяване безвъзмездно право за изграждане на КЛНН за електрозахранване на ел.табло в гр. Белово, община Белово.

Изтегли

Решение № 493-28.02.2018

Промяна на наименованието на социалната услуга, делегирана от държавата дейност "Дневен център за деца с увреждания – град Белово" в "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – град Белово".

Изтегли

Решение № 492-31.01.2018

Изменение на Решение № 334/27.01.2017 г. за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.

Изтегли

Решение № 491-31.01.2018

Упражняване на контрол върху изпълнението на актовете на ОбС – Белово.

Изтегли

Решение № 490-31.01.2018

Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 15802.504.154 по КККР на Белово.

Изтегли

Решение № 489-31.01.2018

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 488-31.01.2018

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Изтегли

Решение № 487-31.01.2018

Приемане на бюджета за 2018 година на община Белово.

Изтегли

Решение № 486-31.01.2018

Приемане на Програмата за 2018 година по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2016 – 2018 година.

Изтегли

Решение № 485-31.01.2018

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2017 година.

Изтегли

Решение № 484-31.01.2018

Предложение от Зам.председателя на ОбС – Белово с Вх. № ОбС – 14/24.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 483-31.01.2018

Протест от Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик по писмо Изх. № 4956/2017 от 04.01.2018 г.

Изтегли

Решение № 482-31.01.2018

Приемана на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представляван от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020 г. и Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

Изтегли