Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2020 г.

Решение № Относно Файлове

Решение № 194-18.12.2020

Подготовка на Заявление и кандидатстване в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за реализацията на Проект "Рехабилитация на Вътрешната водопроводна мрежа на село Момина Клисура" – етапно изпълнение.

Изтегли

Решение № 193-18.12.2020

Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Белово за 2021 година

Изтегли

Решение № 192-18.12.2020

Одобряване на решение на Кмета на Община Белово за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на автогара и организиране на услуга от обществен интерес "Обществен и специализиран превоз за задоволяване на потребностите на живеещите в Община Белово и осигуряване на нормални условия за стопански и социален живот"

Изтегли

Решение № 191-18.12.2020

Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година, и определяне размера на годишна такса за битови отпадъци за 2021 г.

Изтегли

Решение № 190-18.12.2020

Актуализация на бюджет 2020 г. на община Белово

Изтегли

Решение № 189-18.12.2020

Определяне на данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021 година

Изтегли

Решение № 188-18.12.2020

Кандидатстване на община Белово по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001 "3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19"

Изтегли

Решение № 187-18.12.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане за 2021г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020г

Изтегли

Решение № 186-18.12.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУЛЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 185-18.12.2020

Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Белово 2020 – 2030 година

Изтегли

Решение № 184-18.12.2020

Информация за опазване и популяризиране на паметници и паметни плочи на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 183-18.12.2020

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белово през 2021 година

Изтегли

Решение № 182-27.11.2020

Сключване на договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември"

Изтегли

Решение № 181-27.11.2020

Искане на Община Белово за предоставяне в собственост на недвижим имот, представляващ бивша база за ученически отдих на пионерски лагер Сестримо в местността "Света Богородица" по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост

Изтегли

Решение № 180-27.11.2020

Приемане на решение за актуализиране на план за действие на общинските концесии в община Белово за периода 2019-2020 г., приета с решение № 652/28.03.2019 година на Общински съвет Белово

Изтегли

Решение № 179-27.11.2020

Одобряване ПУП-ПР за УПИ ХХХII- " За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване" , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-145 и IX-146 в кв. 18, както и за УПИ VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с. Габровица

Изтегли

Решение № 178-30.10.2020

Откриване на процедура по откупуване на 80% от дружествените дялове на "В и К – Белово" ООД, ЕИК: 112107477 от община Белово

Изтегли

Решение № 177-30.10.2020

Отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл.53б от ЗКИР

Изтегли

Решение № 176-30.10.2020

Актуализиране състава на Комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 175-30.10.2020

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември"

Изтегли

Решение № 174-30.10.2020

Заявление Вх.№ УТ–1267/12.10.2020Гг. от АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" за изготвяне ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1KV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път I-8 с.Момина клисура, община Белово кв.162+100(след прекилометриране на път I-8 кв.м.,159+875), част от електронна система за събиране таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5т. ( Тол ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима маса до 3.5т.( електронна винетка).

Изтегли

Решение № 173-30.10.2020

Съгласие за иницииране на процедура за безвъзмездно предоставяне на правото на управление върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ старото приемно здание на жп гара Белово, за музей

Изтегли

Решение № 172-07.10.2020

Избор на заместник – председател на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 171-25.09.2020

Молба вх. № УТ-1114/ 16.09.2020г. от Ставрофорен иконом Йосиф Петров Серев и иконом Лазар Христов Йончев и Христо Атанасов Лазаров, с която се отправя искане за ЧИ ПУП ПРЗ на УПИ-I-19 "за озеленяване, рекреация и инж. инфраструктура" в Кв 12A по плана на Курорт "Чаира" землището на с.Сестримо Община Белово, Област Пазарджик, за обособяване на самостоятелно УПИ- "за параклис Св. Св. Апостол Петър и Павел

Изтегли

Решение № 170-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на ПУП –ПРЗ за хотелски спа комплекс в ПИ 66319.47.212 и ПИ 66319.47.213 в землището на с.Сестримо Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 169-25.09.2020

Даване на съгласие за изготвяне на ПУП – ПРЗ и провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя

Изтегли

Решение № 168-25.09.2020

Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с медицински специалисти

Изтегли

Решение № 167-25.09.2020

Извършване на автобусния превоз на деца (5 и 6 годишни) от община Белово до ДГ "Щурче"- гр. Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 166-25.09.2020

Финансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с.Семчиново, с.Симеоновец, гр.Ветрен и населените места от община Белово в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ "Александър Иванов – Чапай" за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 165-25.09.2020

Приемане на информация за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 164-25.09.2020

Приемане на информация за зимно поддържане на територията на община Белово през оперативен сезон 2020/ 2021 година

Изтегли

Решение № 163-25.09.2020

Актуализация на бюджет 2020 година на община Белово

Изтегли

Решение № 162-25.09.2020

Отчет на дейността на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 161-25.09.2020

Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2020/ 2021 г.

Изтегли

Решение № 160-25.09.2020

Формиране на самостоятелни паралелки в СУ "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2020/ 2021 година

Изтегли

Решение № 159-25.09.2020

Освобождаване от заплащане на наем на имоти – общинска собственост в община Белово

Изтегли

Решение № 158-07.08.2020

Удостоверение посмъртно със званието "Почетен гражданин на град Белово и Общината" на Александър Иванов Пипонков – Чапай

Изтегли

Решение № 157-29.07.2020

Промяна на предназначението на земеделска земя – Поземлен имот 14163.22.83, м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 15317 кв. м, стар номер 022083, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , Документ за собственост: АКТ № 6596/13.07.2020г. и Поземлен имот 14163.22.86,м. ТРАНИШИЦА, вид територия Земеделска, площ 9868 кв. м, стар номер 022086, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-116/20.02.2019г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Документ за собственост: АКТ № 6597/13.07.2020г

Изтегли

Решение № 156-29.07.2020

Проект за Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на града Белово и Молба от Община Белово за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДОС за изпълнение на проекта.

Изтегли

Решение № 155-29.07.2020

Отчет за Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Изтегли

Решение № 154-29.07.2020

Прекратяване членство на община Белово в Агенция за Регионално развитие на Рила.

Изтегли

Решение № 153-29.07.2020

Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на актовете на Общински съвет – Белово за първото полугодие на 2020 г.

Изтегли

Решение № 152-29.07.2020

Допълнение на Решение № 89/ 22.05.2020 г., Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 22.05.2020 г., с Протокол № 10 от 22.05.2020 г.

Изтегли

Решение № 151-29.07.2020

Изпълнението на проект "Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т. 6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 150-29.07.2020

Предложение за безвъзмездно предоставяне за управление на старото приемно здание на жп гара Белово на община Белово от собственика на ДП "НКЖИ" по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост

Изтегли

Решение № 149-29.07.2020

Отчет на Програмата за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово.

Изтегли

Решение № 148-29.07.2020

Предложение на кмета на Община Белово за изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за разделяне на УПИ I – "производствени и складови дейности" на УПИ I – "производствени и складови дейности", УПИ IV – "за спортни дейности" и УПИ V – "за читалищни дейности", кв. 36, с. Момина Клисура, Община Белово.

Изтегли

Решение № 147-29.07.2020

Предложение на кмета на Община Белово за изготвяне на проект за ЧИ ПУП ПР за промяна по имотна граница на УПИ XXII – "производствени и складови дейности" и разделянето му на УПИ XXII – "производствени и складови дейности" и УПИ XXVI – "за спортни дейности", кв. 93 гр. Белово, Община Белово.

Изтегли

Решение № 146-29.07.2020

Определяне на лице за събиране такса за ползване на поливната вода от населението от подземно съоръжение за напояване на земеделски земи в землището на село Мененкьово

Изтегли

Решение № 145-29.07.2020

Доклад на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 144-29.07.2020

Закриване на ОУ "Отец Паисий" с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 143-29.07.2020

Актуализиране на дейставщите Нередби на терикторията на Община Белово

Изтегли

Решение № 142-29.07.2020

Възобновяване на производството по приемане на Решение № 118 от 29.05.2020 г., прието с Протокол № 11 от 29.05.2020 г.

Изтегли

Решение № 141-29.07.2020

Информация за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за второто полугодие на 2020 година.

Изтегли

Решение № 140-29.07.2020

1. Уточнения план и за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства на Община Белово към 31.12.2019година и Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Белово от 01.01.2019г. до 31.12.2019година, съгласно Единната бюджетна класификация.
2. Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Белово към 31.12.2019г.

Изтегли

Решение № 139-29.07.2020

Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от "Белово 2014" ЕАД.

Изтегли

Решение № 138-29.07.2020

Годишен финансов отчет за 2019 г. от "Белово 2014" ЕАД.

Изтегли

Решение № 137-29.07.2020

Финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. от "Общински имоти Белово" ЕООД.

Изтегли

Решение № 136-29.07.2020

Годишен финансов отчет за 2019 г. от "Общински имоти Белово" ЕООД.

Изтегли

Решение № 135-29.07.2020

Финансов отчет за изразходваните бюджетни средства и отчет за дейността за 2019 г. на Сдружение с нестопанска цел "Волейболен клуб Марица – Белово".

Изтегли

Решение № 134-26.06.2020

Временна комисия за Удостояване посмъртно със званието "Почетен гражданин на град Белово и Общината" г- н Александър Иванов Пипонков – Чапай.

Изтегли

Решение № 133-26.06.2020

Приемане на актуализация на Плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020г.

Изтегли

Решение № 132-26.06.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белово, приета с Решение № 351/ 24.02.2017 г. на Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 131-26.06.2020

Информация за готовността на община Белово за кандидатстване по европейски и национални програми.

Изтегли

Решение № 130-26.06.2020

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, собственост на община Белово.

Изтегли

Решение № 129-26.06.2020

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 128-26.06.2020

Доклад от Спаска Симеонова Кузманова – Директор на Средно училище "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово относно: Осигуряване на равноправен достъп, чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда в училището.

Изтегли

Решение № 127-26.06.2020

Приемане на информация от кметовете на кметства в община Белово относно: Честотата и качеството на предлаганото медицинско обслужване.

Изтегли

Решение № 126-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Клуб на инвалидите през 2019г.

Изтегли

Решение № 125-26.06.2020

Приемане на Информация за дейността на Сдружение "Диабетици" – гр. Белово през 2019г.

Изтегли

Решение № 124-26.06.2020

Приемане на Доклади за дейността на пенсионерските клубове на територията на община Белово за 2019 г., въведени мерки, документи и дейности по спазване на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Белово.

Изтегли

Решение № 123-26.06.2020

Приемане на годишни отчети на Народните читалища на територията на община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 122-26.06.2020

Информация за готовността на "В и К – Белово" ООД за снабдяване с питейна вода на жителите на община Белово през предстоящия летен сезон, Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и отчет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Изтегли

Решение № 121-19.06.2020

Изпълнението на проект ,,Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица” и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т. 6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 120-19.06.2020

Подготовка на проект за Техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Пловдив и общините партньори, за подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и общините партньори по Програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията"

Изтегли

Решение № 119-19.06.2020

Подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване на община Пловдив и общините партньори по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 – "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Изтегли

Решение № 118-29.05.2020

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 117-29.05.2020

Отмяна на Наредба за публично – частно партньорство на община Белово

Изтегли

Решение № 116-29.05.2020

План за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белово за 2021 година

Изтегли

Решение № 115-29.05.2020

Информация за проекти, изпълнявани през 2019 година, финансирани от Европейски фондове

Изтегли

Решение № 114-29.05.2020

Отчет за дейността на Бюджетна дейност "Домашен социален патронаж" – община Белово за 2019 година

Изтегли

Решение № 113-29.05.2020

Информация за състоянието и тенденциите в образователната система

Изтегли

Решение № 112-29.05.2020

Освобождаване от заплащане на наеми на имоти – общинска собственост

Изтегли

Решение № 111-29.05.2020

Отчет за 2019 г. по изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2016 – 2020 г., приета с Решение № 644/ 24.04.2014 г. на Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 110-29.05.2020

Информация за състоянието на обществено достъпните спортни и детски площадки в населените места на община Белово

Изтегли

Решение № 109-29.05.2020

Определяне на представител на община Белово в общото събрание на акционерите на "МБАЛ – Пазарджик" АД

Изтегли

Решение № 108-29.05.2020

Информация за състоянието на гробищните паркове на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 107-29.05.2020

Отчет на кмета на Общината за изпълнение на актовете на ОбС- Белово за второто полугодие на 2019г.

Изтегли

Решение № 106-29.05.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово

Изтегли

Решение № 105-29.05.2020

Отчет на Плана за финансово оздравяване към 31.12.2019 г.

Изтегли

Решение № 104-29.05.2020

Изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 695/ 29.07.2019 г. за съгласие и определяне на представител на община Белово в органите на управление на "Асоциация по В и К" на обособена територия, обслужвана от "В и К Белово" ООД

Изтегли

Решение № 103-29.05.2020

Приемне на годишен отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност

Изтегли

Решение № 102-29.05.2020

Становище за опрощаване на дължими държавни вземания

Изтегли

Решение № 101-29.05.2020

Доклад за извършена дейност на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград" за 2019 г.

Изтегли

Решение № 100-29.05.2020

Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите, община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 99-29.05.2020

Отчет – доклад за резултатите от работата през 2019 г. в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Белово

Изтегли

Решение № 98-29.05.2020

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" – Септември на територията на община Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 97-29.05.2020

Анализ на пазара на труда и услугите по заетостта през 2019 година в региона на Дирекция "Бюро по труда" – Септември

Изтегли

Решение № 96-29.05.2020

Информация от Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" – гр. Белово за предоставянето на дърва за огрев на правоимащите лица на територията на община Белово в териториалния обхват на ТП ДГС Белово

Изтегли

Решение № 95-29.05.2020

Отчет – анализ за работата и взаимодействието на Участък – Белово при Районно управление – гр. Септември с Общинска администрация – гр. Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 94-29.05.2020

Доклад за дейността на Детска градина – с. Сестримо, община Белово

Изтегли

Решение № 93-29.05.2020

Информация относно функциониране и дейност на Детска градина "Щурче" – гр. Белово за учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 92-29.05.2020

Доклад – анализ за образователно – възпитателната дейност в Основно училище "Отец Паисий" – с. Мененкьово, община Белово през първи срок на учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 91-29.05.2020

Отчет за дейността на Основно училище "Отец Паисий" – с. Сестримо, община Белово през учебната 2019/ 2020 г.

Изтегли

Решение № 90-29.05.2020

Доклад – анализ за дейността на Средно училище "Александър Иванов – Чапай" – гр. Белово за учебната 2018/ 2019 г.

Изтегли

Решение № 89-22.05.2020

Кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от ДГФ за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите във връзка с изпълнението на проект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1,т.6 от ДР на ЗОС

Изтегли

Решение № 88-22.05.2020

Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 84/ 04.05.2020г. на Общински съвет – гр. Белово за Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 87-22.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1082/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 86-04.05.2020

Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир, общинска собственост, на основание параграф 1 и параграф 2 от ЗИД на ЗВ, изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 2 Август 2019. и във връзка с постъпило писмо 93- 00 -514/ 13.04.2020 год. на "Монтажи" ЕАД и "ДКК" ЕАД

Изтегли

Решение № 85-04.05.2020

Отмяна на Решение № 62 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Белово , прието с Протокол № 7 от 28.02.2020 г.

Изтегли

Решение № 84-04.05.2020

Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Изтегли

Решение № 83-04.05.2020

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 в община Белово", Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"; Приоритетна ос: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ОП "РЧР"

Изтегли

Решение № 82-04.05.2020

Кандидатстване на община Белово по Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.", Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Белово."финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Изтегли

Решение № 81-17.03.2020

Отлагане провеждането на заседания на Общински съвет – Белово в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г. с цел – избягване на присъствието на голям брой хора на едно място.

Изтегли

Решение № 80-17.03.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти в землищeто на с. Дъбравите.

Изтегли

Решение № 79-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 78-17.03.2020

Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 от 22.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селските райони" за предоставяне на БФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово", сключен между Община Белово и ДФ "Земеделие".

Изтегли

Решение № 77-17.03.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Аканджиево за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство.

Изтегли

Решение № 76-17.03.2020

Актуализация на Постоянните комисии по "Устройство на територията, строителство и общинска собственост", "Законност, обществен ред и сигурност, жалби, сигнали и петиции" и "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" към Общински съвет – Белово.

Изтегли

Решение № 75-28.02.2020

Приемане на План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Изтегли

План

План на заседанията на Общински съвет – Белово за 2020 г.

Изтегли

Решение № 74-28.02.2020

Определяне на съдебен заседател за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 г.

Изтегли

Решение № 73-28.02.2020

Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МЗХГ

Изтегли

Решение № 72-28.02.2020

Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белово

Изтегли

Решение № 71-28.02.2020

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА

Изтегли

Решение № 70-28.02.2020

Отчет за изпълнението на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2019 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за младежта /2010-2020/ за 2020 г.

Изтегли

Решение № 69-28.02.2020

Приемане на Доклад на община Белово за 2019г. за изпълнението на Областна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020г.

Изтегли

Решение № 68-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска стратегия за превенция на престъпността и реинтеграция на младите правонарушители /2014-2020/.

Изтегли

Решение № 67-28.02.2020

Отчет за 2019 г. на Общинска програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Изтегли

Решение № 66-28.02.2020

Прекратяване членство на Община Белово в Асоциация на Общини от Южен Централен район "Хебър"

Изтегли

Решение № 65-28.02.2020

Предоставяне на съгласие за членство на Исторически музей – гр.Белово в Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ"

Изтегли

Решение № 64-28.02.2020

Предложение на кмета на Община Белово във връзка със заявление вх.№ УТ-143/ 03.02.2020г. от Стефка Николова Попова – собственик на ПИ 03592.503.116, ПИ 03592.503.1793 и ПИ 03592.503.1794, кв. 89, по плана на гр.Белово, Община Белово за ЧИ ПУП – ПРЗ, с искане да отпадне обслужващата тупикова улица с ос. т. 329-332, минаваща през ПИ 116, кв. 89 по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

Решение № 63-28.02.2020

Утвърждаване състава на комисията по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет- Белово

Изтегли

Решение № 62-28.02.2020

Искане вх.№ УТ-1356/ 11.12.2019г. от Димитрийка Кубратова – съсобственик на сграда / метален павилион / в УПИ Х – "за комплексно жилищно строителство и базар", кв. 60 по плана на гр. Белово, община Белово ПИ с идентификатор № 03592.502.1665

Изтегли

Решение № 61-28.02.2020

Отчет за дейността на Исторически музей – гр. Белово за 2019 г.

Изтегли

Решение № 60-28.02.2020

Възобновяване на производството по приемане на Решение № 56 от 31.01.2020 г., прието с Протокол № 5 от 31.01.2020 г.

Изтегли

Решение № 59-28.02.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 58-28.02.2020

Актуализация на Постоянна комисия по "Бюджет, финанси и икономическо развитие" към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 57-31.01.2020

Актуализация на Постоянната комисия по следприватизационен контрол

Изтегли

Решение № 56-31.01.2020

Предоставяне на имоти, частна и публична общинска собственост за нуждите на проект: "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив"

Изтегли

Решение № 55-31.01.2020

Частично изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I – 87, 88 "за рекултивация на сметище за битови отпадъци", УПИ II – 86 "за компостиране на битови отпадъци", УПИ III – 86 "за предварително третиране на отпадъци / сепарираща инсталация", УПИ IV – 86 "за ведомствен път", местност "Вучата могила" – землище с. Дъбравите, община Белово

Изтегли

Решение № 54-31.01.2020

Приемане на Бизнес – план на "В и К – Белово" ООД

Изтегли

Решение № 53-31.01.2020

Приемане на бюджета за 2020 година на община Белово

Изтегли

Решение № 52-31.01.2020

Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Изтегли

Решение № 51-31.01.2020

Приемане на Програмата за 2020 г. по изпълнение на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Белово през периода 2019 – 2023 г.

Изтегли

Решение № 50-31.01.2020

Поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси

Изтегли

Решение № 49-31.01.2020

Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

Изтегли

Решение № 48-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 03592.2.1008 и 03592.2.1004 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на м. "Кутела" – гр. Белово

Изтегли

Решение № 47-31.01.2020

Промяна на имоти с идентификатори 48903.29.545 и 48903.84.483 с НТП – стопанисвани от община Белово в землището на с. Момина Клисура, община Белово

Изтегли

Решение № 46-31.01.2020

Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинска собственост в землищата на с. Габровица и с. Момина клисура

Изтегли

Решение № 45-31.01.2020

Отмяна на Решение № 25 от 19.12.2019 г., взето с Протокол № 4, с което ОбС Белово дава съгласие да се изготви ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски /жилищно застрояване / дейности в ПИ с № 03592.3.1405, м. "Кутела" по КВС в землище на гр. Белово, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

Решение № 44-31.01.2020

Промяна в характера на собствеността на имоти, общинска собственост представляващи закрити училища на територията на община Белово

Изтегли

Решение № 43-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово

Изтегли

Решение № 42-31.01.2020

Продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Голямо Белово

Изтегли

Решение № 41-31.01.2020

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Дъбравите

Изтегли

Решение № 40-31.01.2020

Програма за управление на община Белово за мандат 2019- 2023 г.

Изтегли

Решение № 39-31.01.2020

Работата на Постоянната комисия по следприватизационен контрол към Общински съвет – Белово

Изтегли

Решение № 38-31.01.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на основно трудово възнаграждение на кмета на община Белово

Изтегли

Решение № 37-31.01.2020

Вземане на решение от Общински съвет- Белово за определяне на размера на трудовите възнаграждения /брутна работна заплата/ на кметовете на кметства в община Белово

Изтегли

Решение № 36-31.01.2020

Определяне на директора на ДГ "Щурче" – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 35-31.01.2020

Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Изтегли

Решение № 34-31.01.2020

Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ "Земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. сключен между СНЦ "МИГ – Белово, Септември, Велинград", седалище и адрес на управление : гр. Белово, ул. "Орфей" № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 – 2020 г.

Изтегли