Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Информация за работодателите, желаещи да участват в схема „Обучения и заетост за младите хора“

От днес стартира Проектът „Обучения и заетост за младите хора“. Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст включително, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност /ако са необходими за конкретния работодател/.

В проекта могат да участват всички работодатели, съгласно Регламент  /ЕС/ № 1407/2013 г./. В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящия проект могат да бъдат само органи на изпълнителната власт, съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

https://www.livechatalternative.com/