Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение „Архитектурно осветление на паметника на Крум Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „Осветителна инсталация“, в съответствие със следната минимална техническа спецификация:

Документи:

  Бланка за оферти – Изтегли

Пазарни консултации – Изтегли