Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Консултантски и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г.“

Изходящ номер РОП – 68/18.05.2018г.

Предмет на пазарното проучване: Консултантски и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г. по следните процедури:

1/ Процедура чрез подбор # BG06RDNP001-7.001 – Улица "Строителство, реконструкция и/или рехабилитазия на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

2/ Процедури чрез подбор # BG06RDNP001-7.006 – Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначение за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

3/ Процедура чрез подбор # BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Потенциалните кандидати оферират следва да се запознати с изискванията на УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.и да оферират съобразно изброените по горе процедури и допустимостта на разходите за:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта;

б) за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта;

в) разходи за изготвяне на технически и/или работен проект;

г) разходи за строителен надзор;

д) разходи за авторски надзор;

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, кани потенциални участници за представят писмено предложение и оферта за предлагана услуга по изброените по горе процедури обявени от ДФЗ.

Кандидатите трябва да предложат оферта:

1. Име и адрес на оферента;

2. Цена и условия за плащане на съответната услуга – участниците следва да имат предвид факта, че община Белово следва да:

2.1. за проектиране – съгласно Наредба # 1 от 17 май 2014 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране.

2.2. за консултиране – съгласно допустимите разходи по съответната процедура. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелството, че следва да оферират услуга за изготвяне на заявлението, управление на проекта, отчитане на проекта;

3. Валидност на офертата:

2. Други изисквания: да представят опит, умения, екип в свободен текст и по тяхна преценка.

2.1. Срок за подаване на оферти е до 17.00 на 25.05.2018г.

Офертите могат да се изпращат по куриер на емайл: kmet@belovo.eu и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

 

Документи:

Покана / 18.05.2018 г. / – Изтегли