Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Изпълнение на дейности / услуги по архитектурно и геодезическо заснемане по обособени позиции“

Пазарно проучване: "Изпълнение на дейности / услуги по архитектурно и геодезическо заснемане по обособени позиции"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

До потенциални участници

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по предстояща процедура за набиране и подбор на проектни предложения по новият програмен период за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и подписано споразумение между Република България и страните-донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), с което официално стартира изпълнението на програмите, финансирани по този механизъм в периода 2014-2021 година, като Министерството на образованието и науката ще управлява програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на община Белово са необходими УСЛУГИ ПО Обособена позиция 1:

– Геодезическо заснемане и архитектурно заснемане на обектите: детска градина се Мененково и детска градина село Сестримо;

– Количествени сметки;

ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ И С ОГЛЕД РЕАЛИЗАРНЕ НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР ,,РИБАРСТВО И КАВАКУЛТУРИ,, ОБЩИНА БЕЛОВО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ ОФЕРТИ ПО Обособена позиция 2:

Геодезическо заснемане на съществуващи недовършени сгради и съоръжения до водоем – село Аканджиево, находящи се в ПИ 00165.13.87 и ПИ 000165.13.86

I. Срок за получаване на оферта: до 05.12.2019г. 17:00 часа.

II. Прогнозна стойност:

II. По обособена позиция 1 – до 2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

По обособена позиция 2 – до 2 500 лева /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС

III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:

1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.

2. Дата на издаване на офертата;

3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;

4. Крайна цена с включен ДДС. Ако оферента не е регистрирано лице по ЗДДС той посочва за всички позиции единична цена с вкл. ДДС, и обща стойност с вкл. ДДС;

5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца;

6. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на мейл или на адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. "Орфей" № 2а – Община Белово или доставена лично.

VI.Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Кмет на Община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 27.11.2019г. / – Изтегли