Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Геодезическо заснемане за изготвяне на екзекутивна документация и/или издаване на удостоверение по чл.54 от ЗКИР за въвеждане в експлоатация на обекти“

Изходящ номер РОП – 46/ 10.04.2018год.

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

Геодезическо заснемане за изготвяне на екзекутивна документация и/или издаване на удостоверение по чл.54 от ЗКИР за въвеждане в експлоатация на обекти:

1. Инженерногеоложко проучване, изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово" ID: 00112-2016-0008

2. Възстановяване сградата на народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий – 1910" след пожар, УПИ-V – Културен дом, кв. 29 по ПУП на с. Мененкьово Община Белово ID: 00112-2017-0002.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена и условия за плащане;
3. Валидност на офертата;

2. Други изисквания:

2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17,00ч. на 20.04.2017 г. Офертите се изпращат по куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана /12.04.2018 г. / – Изтегли