Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение /Гробищен парк град Белово/“

Изх. номер РОП-3/23.01.2017год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарно проучване Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и да получи оферта за предлагана от  Вас услуга на консултански услуги, с оглед предстоящо кандидатсване и прием на проекти по ПРСР:

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. МЯРКА 7

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
С Бенефициенти: Общини в селските райони;

Допустими по подмярката са следните дейности:

– Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение/ Гробищен парк град Белово/;

Условия за избор

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
– Предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
– Да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
– Да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 дейността да е съгласувана с МОСВ, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
– Дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо);
– Да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че дейността ще доведе до социално–икономическо развитие на селският район;
Да съдържат аргументация за устойчивостта на дейността.
Суми и размер на помощта
За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Условия на плащане
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:
– до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
– разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.  
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Кандидатите трябва да предложат оферта, съобразена с условията на програмата, като средства ще бъдат плащани след одобряване на проекти и осигурено финансиране. Офертата следва да съдържа:
1.    Име и адрес на оферента;
2.    Цена и условия за плащане;
3.    Валидност на офертата;

2. Други изисквания:

2.1.  Срокът за подаване на оферти е до 16,30ч. на 30.01. 2017 г. Офертите се изпращат по куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а  и се адресират до Кмета на Община Белово.
 Приложение:
Разработка за разширение на гробищен парк, която разработка следва да бъде предмет на актуализация, за което консултанския екип следва да извърши необходимите консултански услуги, в т.ч. изготвяне на заявление, разход анализ- ползи и др. правни и консултански услуги.
Вашата оферта следва да съдържа изформация на база което да извършим оценката, желателно е да се посочи има ли кандидата и предложените от него  експерти опит
 

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана РОП – 3/23.01.2017 – Изтегли