Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователната инфраструктура на територията на община Белово – ОДЗ „Щурче“, гр. Белово“

Изходящ номер № РОП-18/09.02.2018г

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Поради липса на постъпили оферти и Съгласно Решение № 166/16.08.2016г. на Общински съвет, прието на заседание на Общински съвет на 16.08.2016г., с Протокол №  15 от 16.08.2016г. за подаване на заявление за подпомагане с цел безвъзмездно финансиране на проектно предложение, общ. Белово е подала проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ осигурена по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като проектното предложение има за цел ремонт и реконструкция на ОДЗ "Щурче", както и доставка на обзавеждане и оборудване за целите на проекта.

Заявлението е одобрено и съответно общ. Белово има сключен договор за БФП с ДФЗ № 13/07/2/0/00334 от 03.10.2017г.

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 44 от ЗОП и изискванията на чл. 29, ал.16 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2, моля да предоставите оферти за ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователната инфраструктура на територията на община Белово – ОДЗ "Щурче", гр. Белово".

Индикативните оферти трябва да съдържат прогнозна цена за всяка позиция, както и обща прогнозна цена с/без ДДС.

Индикативните оферти може да изпратите до 16.02.2018г / петък / 17.00 часа на адрес: Обл. Пазарджик, общ. Белово, гр. Белово, ул. Орфей 4а, както и сканирани копия в документен формат на електронната поща kmet @ belovo.eu

Приложение: Техническа спецификация за обзавеждане и оборудване необходима за целите на проекта "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователната инфраструктура на територията на община Белово – ОДЗ "Щурче", гр. Белово".

 

 

Документи:

Покана / 10.02.2018 г. / – Изтегли

Техническа спецификация – промени / 12.02.2018 г. / – Изтегли

KCC – Обзавеждане и оборудване / 12.02.2018 г. / – Изтегли

KCC – Обзавеждане и оборудване / 14.02.2018 г. / – Изтегли