Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: Обзавеждане и оборудване за целите на проект „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ОДЗ „Щурче“, гр. Белово „

Изходящ номер №17/31.01.2018г

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно Решение № 166/16.08.2916г. на Общински съвет, прието на заседание на Общински съвет на 16.08.2016г., с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за  подаване на заявление за подпомагане с цел безвъзмездно финансиране на проектно предложение, общ. Белово е подала проект за предоставяене на безвъзмездна финансова помощ осигурена по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като проектното предложение има за цел ремонт и реконструкция на ОДЗ „Щурче”, както и доставка на обзавеждане и оборудване за целите на проекта.

Заявлението е одобрено и съответно общ. Белово има сключен договор за БФП с ДФЗ № 13/07/2/0/00334 от 3.10.2017г.

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 44 от ЗОП и изискванията на  чл. 29, ал. 16 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2, моля да предоставите оферти за ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ за целите на проект „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ОДЗ „Щурче”, гр. Белово”.

Индикативните офертите трябва да съдържат прогнозна цена за всяка позиция, както и обща прогнозна цена с /без ДДС.

Индикативните офертите можете да изпратите до 07.02./четвъртък/ 2018г. на адрес: Обл. Пазарджик, общ. Белово, гр. Белово, ул. „Орфей” 4а, както и сканирани копия в документен формат на електронна поща kmet@belovo.bg

Приложение: Техническа спецификация за обзавеждане и оборудване  необходимо за целите на проект „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ОДЗ „Щурче”, гр. Белово”.

Документи:

Покана / 31.01.2018 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 31.01.2018 г. / – Изтегли