Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

Изходящ номер РОП – 9/ 30.01.2017год.

ПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.20,ал.4  и във връзка с чл.44 от ЗОП за процедура за пазарни консултации, Община Белово кани заинтересовани лица да изпратят оферти на адрес: град Белово, ул. Орфей 4а.

Поканата е във връзка с Решение на Сдружение за регионално управление на отпадъците град Пазарджик. Към поканата се публикува протокол на 22.12.2016год.. Участниците следва да докажат опит, като приложат представяна на фирмата и/или експертите.  Услуги касаят относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

Услугите обхващат:

1. Изработване на документация за процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, за процедура по ОВОС, за процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимостта.Предлаганата цена не може да надвишава сумата от  10 000лв без ДДС;

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Срокът на изпълнение на задачата е до 28.02.2017 год.

2. Изработване на  ПИП относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

–  експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации за община Белово, вкл:

–  подготовка на документи за инсталация, в т.ч. предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП), експертни анализи, аналитични документи, хидроложки и геоложки проучвания, обосновки, проучвания, информации;

–  опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника за инсталация за компостиране;

Предлаганата цена не може да надвишава сумата от  28 800лв без ДДС; СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ –  Срокът на изпълнение на задачата е до 10.03.2017 год.

3. Идейно проектиране на инсталация за компостиране;-  идейно проектиране на съпътстващата инфраструктура;- идейно проектиране на съпътстващата инфраструктура; и разработване на разход анализ- ползи необходим за кандидастване пред УО на ОПОС;

 – дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.); възнаграждение не може да надвишава сумата от  20 500лв без ДДС;

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ –  Срокът на изпълнение на задачата е до 18.03.2017 год.

Срок за представяне на офертите в деловодството на община Белово – до 07.02.2017год. до 16.00 часа.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана РОП – 9 / 30.01.2017 – Изтегли