Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект“

Пазарно проучване:

1."Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

2. СМР по проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица основа точка 71 до основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик „ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Пазарно проучване: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 103/12.04.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение проектно предложение предложения № BG06RDNP001- 19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград- Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект" и СМР по проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на улица основа точка 71 до основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик "по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград- Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.
, в съответствие със следната техническа спецификация:

# Наименование
1 Период на изпълнение на услугата
– от 16 месеца, през целия срок на изпълнение на проекта за консултанската услуга;
– До 30 дни/1 месец /за СМР;
2 Екипа по управление за консултанската услуга / КУ/ включва:
ръководител проект, счетоводител и юрист.
2 Изпълнителя за КУ следва да извърши:
1. Сформиране на екип от минимум – ръководител проект, счетоводител и юрист.
2. Ще подготви и изпрати документи за осъществяване на предварителен контрол по ЗОП с ДФЗ.
3. Ще изготви тръжни документи и ще проведе обществени поръчки за избор на изпълнители за дейностите включени в проектното предложение.
4. Ще подготви и изпрати документи за осъществяване на последващ контрол по ЗОП с ДФЗ и сключване на допълнително споразумение към договор за предоставяне на БФП.
5. Ще изготви Заявка за авансово плащане по проекта.
6. Ще изготви Заявка за авансово плащане на ДДС след проведени обществени поръчки.
7. Ще изготви Заявки за междинно и окончателно плащане по проекта.
8. Ще води комуникация с УО на ПРСР, комуникация с изпълнителите по проекта.
9. Ще следи за спазване на всички срокове за изпълнение на проекта.
10. Ще следи за спазване на правилата за изпълнение на проекта по ПРСР.
Изпълнителят на СМР : да извърши предвидените СМР по проект, да изпълни проекта при
спазване на ЗУТ, ЗБУТ, да има необходимата техника и машини;

Срок за получаване на оферта: до 21.04.2019г. 17:00 часа.

II. 1. Прогнозна стойност на КУ: 2 000 лв. /две хиляди лева/ без ДДС.
2. Прогнозна стойност на СМР : 28 179,00 лв. без ДДС
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
6. В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство.
7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
IV. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. "Орфей" № 2а – Община Белово или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на община Белово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
V. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Инж. Костадин Варев
Кмет на Община Белово

Документи:

Пазарно проучване / 15.04.2019г. / – Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение / 15.04.2019г. / – Изтегли

Количествено стойностна сметка / 15.04.2019г. / – Изтегли

Бланка за оферти / 15.04.2019г. / – Изтегли