Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Събиране на индикативни оферти с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018 г.“

Изходящ номер РОП – 117/ 25.06.2018

Предмет на пазарното проучване: "Събиране на индикативни оферти с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018год. по следните процедури:

ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОРBG06RDNP001-7.006– ПЛОЩИ "ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

Потенциалните кандидати оферират разходите за:
а) за доставка по публикуваните в приложената таблицата позиции:

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, кани потенциални участници за представят писмено предложение и оферта за предлагана СМР и доставка по изброените по горе процедури обявени от ДФЗ.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена – единична и обща;
3. Валидност на офертата;
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17,00ч. на 02.07.2018 г.

Офертите могат да се изпращат по куриер, на мейл : kmet@belovo.eu и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 25.06.2018г. / – Изтегли

Количествено-стойностна сметка / 25.06.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/