Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Подбор на проектни предложения по Мярка 7.2 ‘Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура'“

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 2/05.12. 2018г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл.44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява.

Народно читалище "Александър Пипонков – Чапай – 1938г." провежда пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Инвестиции в материалната база на НЧ "Александър Пипонков – Чапай-1938г.", в съответствие със следната техническа спецификация приложена към настоящата обява.

I. Срок за получаване на оферта: до 12.12.2018г. 17:00 часа.
II. Прогнозна стойност: 390 000 лв. /триста и петдесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение,съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
6. В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство. Всички оференти – местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камерата на строителството и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите;
7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на редставляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: с. Дъбравите, пк.4472, общ. Белово, обл. Пазарджик, ул. "Първа" № 1 или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на община Белово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
VII. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Документи:

Обява / 05.12.2018г. / – Изтегли

Бланка за оферти / 05.12.2018г. / – Изтегли

КС – Читалище Дъбравите / 05.12.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/