Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Пазарно проучване: Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 295/02.10.2019г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-7.002-0014 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

Моля да получим ваша оферта

I. Срок за получаване на оферта: до 10.10/2019г. 12:00 часа.
II. Прогнозна стойност: 51 506 лева без ДДС.
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение,съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
6. В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство. Всички оференти – местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камерата на строителството и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите;
7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на редставляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на община Белово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
VII. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Приложена обяснителна записка и КС от проекта.

Врид Кмет на община Белово
Ненка Тодорова

Документи:

Пазарно проучване / 02.10.2019г. / – Изтегли

Инвестиционен технически проект / 02.10.2019г. / – Изтегли

Оферта Ди Ти Ай / 10.10.2019г. / – Изтегли

Оферта Елвис ДМ / 10.10.2019г. / – Изтегли

Оферта Елиста / 10.10.2019г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/