Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик“

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 364 / 27.11.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Ремонт на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик", в съответствие със следната техническа спецификация:

 

# Наименование Мярка Количество
1 Рязане на съществуваща асф.бетонова настилка за направа на нови бордюри 18/35/50 /1316м / м 1 316.00
2 Разваляне на съществуваща асф.бетонова настилка за направа на нови бордюри 18/35/50 /1316м х 0.50 х 0.10/ м3 65.00
3 Направа изкоп за за направа на нови бордюри 18/35/50 /1316м х 0.50 х 0.20/ м3 131.00
4 Направа изкоп за направа на бордюри 8/16/50 в земни почви /1485м х 0.30 х 0.30/ м3 133.00
5 Направа изкоп за направа на тротоари от бетонни павета 6/20/30 в земни почви /3562м2 х 0.20/ м3 712.00
6 Направа изкоп за направа на озеленени площи в земни почви /495м2 х 0.20/ м3 99.00
7 Натоварване и извозване на депо на отпадъци от разрушени настилки и изкопи на 5км м3 1 140.00
8 Демонтаж стари бетонови бордюри 13/25/50. Подреждане на палета. Натоварване. Превоз на 5км и разтоварване на място посочено от Възложителя. /1316м х 0.2 х 0.25 х 2.5т/м3/ тона 164.00
9 Демонтаж стари бетонови бордюри 8/16/50. Подреждане на палета. Натоварване. Превоз на 5км и разтоварване на място посочено от Възложителя. /1050м х 0.1 х 0.16 х 2.5т/м3/ тона 42.00
10 Демонтаж стари тротоарни бетонови плочи 5/30/30. Подреждане на палета. Натоварване. Превоз на 5км и разтоварване на място посочено от Възложителя./2250м2 х 0.05 х 2.5т/м3 тона 281.00
11 Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50см с всички свързани с това разходи м 1 316.00
12 Доставка и монтаж бетонови бордюри 8/16/50см с всички свързани с това разходи м 1 485.00
13 Направа на тротоари от бетонни павета 6/20/30 с всички свързани с това разходи м2 3 562.00
14 Направа основа от НТК – 20см /Заклинен трошен камък фракция 0-63/ за нови тротоари. с всички свързани с това разходи /3562м2 х 0.20см/ м3 712.00
15 Направа пласт от вароциментов разтво – 4см под тротоарни павета. с всички свързани с това разходи /3562м2 х 4см/ м3 142.00
16 Направа на хумусен пласт 20см за озеленени площи /495м2 х 0.20/ м3 99.00
17 Доставка и полагане НТК с дебелина 20см край нови бордюри 18/35/50 с всички свързани с това разходи /1316м х 0.30м х 0.2м / м3 78.00
18 Доставка и полагане плътна асфалтова смес с дебелина 10см край нови бордюри 18/35/50 с всички свързани с това разходи /1316м х 0.30м х 0.1м х 2.4т/м3 / тона 94.00

I. Срок за получаване на оферта: до 06.12.2018г. 17:00 часа.
II. Прогнозна стойност: 350 000 лв. /триста и петдесет хиляди лева/ без ДДС.
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:

1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление;
информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
6. В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя.
Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство. Всички оференти – местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камерата на строителството и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите;
7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. "Орфей" № 2а – Община Белово или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на община Белово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
VII. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Бланка за оферти / 27.11.2018г./ – Изтегли

Обява / 27.11.2018г./ – Изтегли

Обяснителна записка / 27.11.2018г./ – Изтегли

Становище от главния архитект / 27.11.2018г./ – Изтегли