Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение с достъпна среда, гр.Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Пазарно проучване: Консултански услуги по изготвяне на документация и входиране на проектно предложение "Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 371 / 03.12.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет,, консултански услуги,, за подготовка на проектното предложение в т.ч. преглед на наличната документация, сканиране, окомплектоване , събиране на индикативни оферти за следните проектни предложения

– Ремонт на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик;
– Ремонт на читалищни сгради в село Дъбравите и село Аканджиево.

Оферентите следва да представят офертите си на мейл: kmet@belovo.eu , по пощата или по куриер, в срок до 06.12.2018 год до 17,00 часа
Ще се входират в МИГ Белово – Септември – Велинград три броя заявления, оферентите имат право да оферират за всеки от горепосочените проекти, като стойността на услугата не може да надвишава 2 000 лева без ДДС/ за всяко от заявленията/ .

Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление;
информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
6. В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя.
Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство. Всички оференти – местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камерата на строителството и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите;
7. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. "Орфей" № 2а – Община Белово или доставена лично или на kmet@ belovo. eu. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на община Белово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
VII. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://belovo.eu/.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Обява / 03.12.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/