Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение с достъпна среда, гр.Белово, Община Белово, област Пазарджик“

Пазарно проучване: Консултански услуги по изготвяне на документация и входиране на проектно предложение "Ремонт на тротоарни настилки по бул.Освобождение с достъпна среда, гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 389/ 07.12.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
Община Белово удължава срока за представяне на оферти във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет,, консултански услуги,, за подготовка на проектното предложение в т.ч. преглед на наличната документация, сканиране, окомплектоване , събиране на индикативни оферти.

Нов срок за входиране на оферти до 10.12.2018 год. до 17.00 часа в деловодство на община Белово и/или по куриер на адрес: община Белово, ул. Орфей 4а

Кмет на община Белово
инж. К. Варев

Документи:

Обява / 07.12.2018г. / – Изтегли