Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: Консултански услуги по изготвяне на документация и входиране на проектно предложение „Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков“

Пазарно проучване: Консултански услуги по изготвяне на документация и входиране на проектно предложение "Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Към Изх. № РОП – 398/ 17.12.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
Община Белово Ви кани за представяне на оферти във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

При спазване на чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет:
1."консултански услуги" за подготовка на проектното предложение в т.ч. преглед на наличната документация, сканиране, окомплектоване, събиране на индикативни оферти.
2."управление на проекта" в т.ч. текущ контрол, авансови плащания, окончателни плащания, предварително съгласуване и изготвяне на проект на процедури по ЗОП и др.

Удължаване на срок за получаване на оферта: до 24.12.2018г. 17:00 часа.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Обява / 19.12.2018г. / – Изтегли