Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: Доставка и Строително ремонтни работи за изпълнение на дейностите „Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков“

Пазарно проучване: Доставка и Строително ремонтни работи за изпълнение на дейностите "Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх. № РОП – 399/ 17.12.2018г.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
Община Белово Ви кани за представяне на оферти във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

При спазване на чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет:

1.Доставка и Строително ремонтни работи за изпълнение на дейностите"Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков"

Срок за получаване на оферта: до 24.12.2018г. 17:00 часа.

II. Прогнозна стойност: 75 000 лв. /седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
– Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление;
информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
Дата на издаване на офертата;
Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
– Предлагана цена с ясно разписание на ДДС – цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;

Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;

В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя.

Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство.

Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: град Белово, п.к. 4470, ул. "Орфей" № 2а – Община Белово или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на община Белово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.

Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: www.belovo.eu.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Обява / 19.12.2018г. / – Изтегли

Количествено-стойностна сметка / 19.12.2018г. / – Изтегли