Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на териториятана на община Белово – ДГ „Щурче“ – гр. Белово“

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение на Общински съвет Белово / РЕШЕНИЕ № 166 / 16.08.2016г. / Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 16.08.2016г. с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (ПРСР 2014 – 2020г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба №12 от 25.07.2016г. се изготвя проектно предложение, с което Община Белово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Общински съвет гр. Белово дава съгласие и одобрява кандидатстване за реконструкция и ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение с проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ "Щурче" – гр. Белово", който е предоставен за финансово подпомагане по Наредва № 12 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на проекто предложение с наименование "Ремонт, реконструкция, закупуване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово – ДГ "Щурче" – гр. Белово" е да се ремонтира и реконструира сградата на ДГ "Щурче" – Белово. Също да се закупи ново оборудване, обзавеждане, както и закупуване/придобиване на материални активи (без извършване на строително-монтажни работи) и по-конкретно закупуване на Система за видеонаблюдение, Ситема за контрол на достъпа и Домофонна система.

Документи:

Покана / 16.08.2017 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 16.08.2017 г. / – Изтегли

 

 

https://www.livechatalternative.com/