Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Заснемане и проектиране / фаза технически проект/ с цел преустройство на съществуващи помещения в бивше ОУ – с. Момина Клисура“

Изходящ номер РОП – 45/ 10.04.2018год.

Пазарно проучване и консултации по обособени позиции:

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП
Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга по следните обособени позиции:

1. заснемане и проектиране / фаза технически проект/ с цел преустройство на съществуващи помещения в бивше ОУ – село Момина клисура. Техническия проект се изготвя с цел преустройство на съществуващите помещения на първи етаж от закритото училище и преместване на групите от детската градина в село Момина клисура. Проектната разработка да отговаря на НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектната разработка следва да предвиди заснемане в обхват в зависимост от вида на сградата и изградените инсталации.

Проектантите следва да изготвят следните части на ТП:

Проект част геодезия – геодезическо заснемане. Извършва се контролно геодезическо заснемане на място на границите на парцела, габаритите на сградата , котите на стрехата (кота корниз), кота било, кота 0,00, разстоянията до границите на парцела и други данни и се предоставя графично под формата на чертеж.
Проект част архитектурна – заснемане. Извършва се физическо заснемане на място на всички размери: помещения, прозорци, врати, етажни височини, покриви, като се описват материалите, изчисляват се квадратури на помещенията и на цялата сграда и др.Прави се пълно графично възстановяване на всички планове, план покрив, фасади, разрез, ситуация, обяснителна записка и др. на база което се изготвя проектната разработка за преустройство в част Архитектура.
Проект част конструкции – заснемане на база което се изготвя проектната разработка за преустройство в част Конструкции, в т.ч се изготвя и конструктивно становище/експертиз.а
Проект част електро – Нова електро инсталацията на сградата.
Проект част ВиК – Нова ВиК инсталацията на сградата.
Проект част ОВК – нова ОВК, отоплението да се предвиди с котел на пелети.
Изготвените проекти ще послужат за издаване на РС и преустройство.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена и условия за плащане;
3. Валидност на офертата;

2. Други изисквания:

2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17,00ч. на 20.04.2017 г. Офертите се изпращат по куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Оглед може да се извърши след предварителна заявка на посочения мейл и телефон

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана /11.04.2018 г. / – Изтегли