Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

На 04.08.2014 г. кметът на община Белово инж. Костадин Варев подписа договор № М13-22-3/04.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проектът е с наименование „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово“ и е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
    Проектът изцяло отговаря на стратегическата цел на ОПАК  „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.
    Обща цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Белово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

В целевата група на проекта са включени 40 броя служители на общинска администрация на община Белово.
Проекта предвижда провеждане специализирани обучения за служителите, както следва:
    „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация“
    „Електронно управление и оперативната съвместимост – Добри практики от България и Европа“
    „Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и Техники за взимане на решения“
    „Разрешаване на проблеми“
    „Отказвам да бъда обикновен – мотивационно обучение за насърчаване на креативността“.

Чрез провеждане на обученията се цели да се постигне:
    Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация;
    Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им;
    Подобряване на ефективността на работата и повишаване капацитета и компетентността на управляващите и експертни общински служители;
    Повишаване на капацитета на служителите в общинската администрация за предоставяне на по-качествени и по-прозрачни административни услуги.

Срока за изпълнение на договора е 12 месеца и ще приключи на 04.08.2015 г.

В изпълнение на Регамент на Съвета /ЕО/ № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на проекта са предвидени дейности за информация и публичност, чрез изработка на рекламни материали, публикации в местни и регионални медии, изработка на транспарант и провеждане на две пресконференции – при стартиране и при приключване на проекта.

Документи за сваляне:

Изтегли

 

 

https://www.livechatalternative.com/