Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по

Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,
Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 08.01.2019 г. в град Белово, ул. "Орфей" № 4А ,заседателна зала на Общински съвет Белово от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

04.12.2018 г.
гр. Белово

Документи:

Покана / 04.12.2018г. / – Изтегли