Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за свикване на общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Белово, Септември, Велинград“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 29.03.2016г. /втроник/ от 15:00 ч. в гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, в сградата на Общинска администрация, сесийна зала при следния дневен ред:

1.Годишен доклад  за дейността на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“за 2015г.

2. Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“за 2015г.

3. Текущи.

            Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. При липса на кворум на основание чл. 24 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден  в 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ

ЦВЕТАН КОТЕВ

Документи:

Покана – Изтегли