Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана

Изх. № АО-1132/12.08.2019 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
Партия "ГЕРБ";
Коалиция "БСП за България";
Коалиция "Обединени патриоти"
Партия "ДПС";
Партия "Воля"
В ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ,
Коалиция "Демократична България – обединение"
И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74, 75, 76, 77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ за община Белово във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На консултациите е необходимо да представите:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага; телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 на Решение № 600-МИ/ 09.08.2019 г. на ЦИК).

Разпределението на квотите в ОИК на общината, ще се извършва съгласно т. 12.1, от Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите ще се проведат на 16.08.2019 г. /петък/ от 16.00 часа в кабинета на кмета в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул. "Орфей" № 4а.

Телефон за контакти и допълнителна информация: Цветозара Блажева-Секретар на община Белово-0882408222 и Любомира Танева-ст. спец. "РД и ЕП"- 0884004883.

КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Покана / 12.08.2019г. / – Изтегли