Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по
Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,
Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 30.11.2018г. в град Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 35 ,заседателна зала на Община Велинград от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

15.11.2018 г.
гр. Белово

Мария Иванова Тодорова-Митова
Изпълнителен директор
на МИГ "Белово,Септември, Велинград"

Документи:

Покана / 15.11.2018г. / – Изтегли