Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата

Покана за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова даде старт на Процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата. Обявява се процедура за избор на 14 нови членове и 1 квота за представител на младите хора от уязвими групи.

Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл.5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титулярa в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

ОБЩИНА БЕЛОВО СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА. Процедурата цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 7 до 18 години.

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от общината, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Белово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл.3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:

 • а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
 • б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 • в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
 • г) индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Белово. Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Белово в срок от 02 април до 24 май 2018 г., всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Белово, ул. "Орфей" № 4А, Деловодство или на официалната електронна поща на Община Белово – kmet@belovo.eu

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официалната интернет–страница на Община Белово www.belovo.eu

За контакти:
Любомира Танева – ст.спец. "РД и ЕП"
тел. 0879155660

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Покана за участие / 19.03.2018 г. / – Изтегли

Процедура за избор на членове / 19.03.2018 г. / – Изтегли

Формуляр за кандидатстване / 19.03.2018 г. / – Изтегли

Мотивационно писмо / 19.03.2018 г. / – Изтегли