Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен конкурс за предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, находящ се пред УПИ ХVІ–Училище, кв.14 по плана на с.Мененкьово

На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год.  в изпълнение на Заповед № 34 от 25.01.2016 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

      

1. Да се проведе конкурс за предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, находящ севс.Мененкьово,  пред УПИХVІ -Училище кв. 14 по плана на с.Мененкьово, община Белово. Площта на терена е 26 /двадесет и шест/ кв.м.

         1.1. Предназначение на терена: за търговия и услуги на закрито.

         1.2. Срок за ползване: пет години.

         1.3. Начална месечна такса –  1,00 лв. /един лева /  за 1 кв.м. без ДДС.

         2. До участие в конкурса се допускат физически лица, физически/ЕТ/ и юридически лица. Кандидатите да представят в деловодството на Община Белово писменно предложение – при запазване предназначението на терена със следните критерии за оценка:

               2.1. Предложена цена: за 1,00 лв. – 40 т., за всеки следващи 0,20 лв. по 5т.

               2.2. Извършване на инвестиции: за 1000.00 лв.- 25 точки, а за всеки следващи 100,00 лв. – по 5 т.

               2.3. Създаване на работни места: за едно работно място-10 точки, а за всяко допълнително работно място – по 5 т.

               2.4. Опазване и възстановяване на околната среда: 10 точки

               2.5. Естетически вид на преместваемото съоръжение: 15 точки

        3. Конкурсът да се проведе на 15.02.2015 год. от 14.30 ч., в заседателна зала на Община Белово.

         4. Огледът на терена да се извърши до 12.02.2016 год., в рамките на работното време на общинска администрация, в присъствието на специалист от отдел „УТ, УС и ЕП ”.

         5. Оферти се приемат в деловодството на общината, ет.1, Информационен център, в  срок до 16,30 ч. на  12.02.2016 год.

         6.Утвърждавам конкурсна документация и определям цена на един комплект в размер на 30,00 лв. /тридесет лв./ без ДДС. Същата се закупува от касата на отдел ”МДТ”, ет.1, след издаване на фактура  до 16,30 ч. на 12.02.2016 год.

Обява – Изтегли