Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1679

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  876 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  244 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1679 с площ 1 453 кв.м. и НТП – за друг обществен обект, комплекс по КККР на Белово, при граници и съседи: 03592.503.9552, 03592.503.1680 и 03592.503.1677. Имотът е актуван с АЧОС № 5802 от 20.04.2015 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 03592.503.1679 – Изтегли