Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1698

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  878 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  246 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1698 с площ 17 603 кв.м. и НТП – за друг обществен обект, комплекс по КККР на Белово, при граници и съседи: 03592.503.9558, 03592.503.9560, 03592.503.1861, 03592.503.1863, 03592.503.1864, 03592.503.9549, 03592.503.9554 и 03592.503.1697. Имотът е актуван с АЧОС № 5810 от 20.04.2015 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 03592.503.1698 – Изтегли