Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІІ (две) – 7 (седем) „За детски оздравителен център“ с площ 5198.80 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 150 от 28.07.2016 год. и Решение 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет –Белово и Заповед № 387 от 04.11.2020 г. на Кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

УПИ ІІ (две) – 7 (седем) "За детски оздравителен център" с площ 5 198.80 кв.м. (пет хиляди сто деветдесет и осем кв.м. и осемдесет кв.см.), находящ се в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 15б по ПУП на курорт "Чаира", при граници и съседи: на североизток край на регулацията; на югоизток с паркинг, улица с о.т. 307-310, УПИ VІІ-7 и УПИ І-7 и двете на община Белово; на югозапад с УПИ ХІІ-10 "За курортен парк-детски еко-атракцион" на община Белово; на северозапад с УПИ VI-7, УПИ V-7 и УПИ ІІІ-7 всички на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС 6065 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена – 46 808 лв. (четиридесет и шест хиляди осемстотин и осем лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 26.11.2020 год. от 10,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 30 000 лв.(тридесет хиляди лв.) внесен в внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 25.11.2020 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 25.11.2020 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 25.11.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 04.11.2020 г. / – Изтегли