Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово, общ.Белово, обл.пазарджик, ул.”Първа” № 47

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 851 от 26.06.2015 год. и Решение № 912 от 18.09.2015 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 121 от 06.04.2016 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

имот-частна общинска собственост, находящ се  в с. Мененкьово, общ.Белово, обл.пазарджик, ул.”Първа” № 47, УПИ V – Културен дом, кв.29 по ПУП на с.Мененкьово, представляващ самостоятелен обект в масивна сграда на 2 (два) етажа, състоящ се от: първи етаж със застроена площ 53,78 кв.м, която се състои от входно предверие, WC, вестибюл, стая, стълбище, умивалня и WCи втори етаж със застроена площ 46,65 кв.м, която се състои от 2 (две) стаи и стълбище. Имотът е актуван с АЧОС № 5962 от 28.12.2015 год.

1. Начална тръжна цена – 13 650 лв.(тринадесет хиляди шестотин и петдесет лева) без ДДС.

            2. Търгът да се проведе на 27.04.2016 год. от 13,30 часав сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 13 000 лв.(тринадесет хиляди лева)  внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 26.04.2016 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 26.04.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 26.04.2016 г.

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 07.04.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/