Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.502.1656, с площ 40 123 кв.м.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 225 от 19.08.2019 г. на кмета на община Белово, като взех предвид настъпването на обстоятелства, които налагат промяна в обявените със Заповед тръжни условия и в изпълнение на Решение № 611 от 30.11.2018 год. на Общински съвет – гр. Белово, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 66 и чл.68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и Заповед № 243 от 30.08.2019 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.502.1656, с площ 40 123 кв.м., с начин на трайно ползване – друг вид производствен складов обект, при граници и съседи: 03592.502.9670, 03592.503.1657, 03592.502.9675, 03592.502.946 по КККР на гр. Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6191 от 05.04.2017 г.

1. Начална тръжна цена – 235 300 лв. (двеста тридесет и пет хиляди и триста лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 30.09.2019 г. от 11,00 часа в сградата на община Белово, ет.4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер 50% от началната тръжна цена възлизащ на стойност 117 650 лв. (сто и седемнадесет хиляди шестстотин и петдесет лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 27.09.2019 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 27.09.2019 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 27.09.2019 г

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2019 г. / – Изтегли