Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 28/25.03.1998 г., представляваща част от сграда, стая с площ 30 кв.м.

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решение № 75 от 31.05.2016 г. на Общински съвет – Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 28/25.03.1998 г., представляваща част от сграда, стая с площ 30 кв.м.(тридесет кв.м.), находящ се в УПИ І-86, кв. 27 по ПУП на с. Габровица.

2. Начална месечна наемна цена  –  2.59 лв./кв.м (два лв. и 59 ст.) без ДДС.

4. Търгът да се проведе от 10.00 ч. на 26.10.2016 г. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банката STSA BGSFили в касата на Общината до 16.30 часа на 25.10.2016 г.

6. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център  в  срок до 16.30 ч. на  25.10.2016 год.

7. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 25.10.2016 г.

 8. Огледът на имота  да се осъществява  до 25.10.2016, в рамките на работното време на общинска администрация.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 05.10.2016 г. / – Изтегли