Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 15802.504.154 по с площ 2 184 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 490 от 31.01.2018 год. и Заповед № 89 от 07.03.2018 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на чрез явен публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 15802.504.154 по с площ 2 184 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – За обект комплекс за битови услуги по КККР на гр. Белово, с адрес: с. Голямо Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, ул. „Шеста“ № 20 и построените в него:

Масивна сграда – 2 етажа с идентификатор 15802.504.154.2 и застроена площ 407 кв.м.Предназначение на сградата – сграда за образованиеи масивна сграда – 1 етаж с идентификатор 15802.504.154.1 и застроена площ 72 кв.м. Предназначение на сградата – селскостопанска сграда, при граници и съседи: 15082.504.9546, 15802.504.190, 15802.504.189, 15802.504.153, 15802.504.152, 15802.504.151, 15802.504.150, 15802.504.149, 15802.504.148, 03592.2.14, 03592.2.1015. Имотът е актуван с АЧОС № 2729 от 13.07.2012 г.

1. Начална тръжна цена –29 447.60 лв.(двадесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и седем лв. и 60 ст.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 30.03.2018 г. от 15.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4.                                                

3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 29 447.60 лв.(двадесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и седем лв. и 60 ст.)  внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 29.03.2018 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 29.03.2018 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 29.03.2018 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 07.03.2018 г. / – Изтегли