Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на сглобяема вилна постройка тип „Силвана“ № 6, находяща се в м. Ливада бачия, землище Белово

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 470 от 30.11.2017 год. и Заповед № 105 от 13.03.2018 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на сглобяема вилна постройка тип „Силвана“ № 6, находяща се в м. Ливада бачия, землище Белово.

1. Начална тръжна цена –3 201 лв.(три хиляди двеста и един лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 11.04.2018 г. от 11.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4.                                                

3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 3 201 лв.(три хиляди двеста и един лв.)  внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 10.04.2018 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 10.04.2018 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 10.04.2018 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 14.03.2018 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/