Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-62, кв.38 по ПУП на с. Момина Клисура с площ 371 кв.м.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 688 от 29.07.2019 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на Заповед № 238 от 27.08.2019 год.на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ VIII-62, кв.38 по ПУП на с. Момина Клисура с площ 371 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за жилищни нужди при граници и съседи на имота: на североизток УПИ IV -58, на югоизток с УПИ VII-63 на югозапад с улица с о.т.171-172, на северозапад с УПИ IX-61. Имотът е предмет на АЧОС № 6347/13.06.2019 г.

1.Начална тръжна цена – 2 074 лв.(две хиляди седемдесет и четири лева) без ДДС.

2.Търгът да се проведе на 19.09.2019 год. от 10,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3.Размерът на депозита за участие в търга е 200 лв. (двеста лева), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 18.09.2019 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 18.09.2019 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 18.09.2019 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 27.08.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/