Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.555 по КККР на гр. Белово, п.к. 4470, кв. М. Белово, с площ 10 455 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение № 425 от 28.07.2017 г. на Общински съвет гр. Белово и Заповед № 304 от 28.08.2017 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.555 по КККР на гр. Белово, п.к. 4470, кв. М. Белово, с площ 10 455 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, със следните ограничени вещни права: Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 11.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2917, Акт № 141, том 9, Дв.вх.р. 2913 на СВ – Пазарджик, Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 11.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2918, Акт № 144, том 9, Дв.вх.р. 2916 на СВ – Пазарджик, Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 11.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2919, Акт № 142, том 9, Дв.вх.р. 2914 на СВ – Пазарджик, Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 11.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2915, Акт № 139, том 9, Дв.вх.р. 2911 на СВ – Пазарджик, при граници и съседи на имота: 03592.503.547, 03592.503.9575, 03592.503.9567, 03592.503.9564, 03592.503.1962, 03592.503.9554, 03592.503.9563, 03592.503.9574.  Имотът е предмет на АЧОС № 6235 от 26.07.2017 г.

1. Начална тръжна цена –  62 616 лв. (шестдесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 20.09.2017 г. от 16,00 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                                 .

3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 62 616 лв. (шестдесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет лв.) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 19.09.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 19.09..2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 19.09.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 29.08.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/