Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имоти – общинска собственост

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решения №№218, 233, 238  от 26.09.2016 г. и Решения №№ 500 и 501 от 28.02.2018 г. на Общински съвет – Белово и Заповед № 125 от 29.03.2018 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имоти – общинска собственост , като определям начална тръжна цена на правото на строеж, посочена по отделно срещу всеки един от индивидуално определените и описани по долу имоти съгласно приетата пазарна оценка и часове за провеждането на търговете, както следва:

 

№ по ред ПАЗАРНА СТОЙНОСТ на отстъпено право на строежза десет годишен период Площ кв.м. Начална тръжна цена в лева АОС Час на провеждане
1 03592.503.1681 3167 1680 6181 09.30
2 03592.503.1864 2403 1280 6182 10.00
3 03592.503.1865 2565 1360 6183 10.30
4 03592.503.551 4808 2560 6240 11.00
5 03592.503.1867 2346 1250 4613 11.30

 

2. Търговете да се проведат на 25.04.2018 г. в сградата на община Белово, ет. 4 в заседателна зала на ОбС Белово.                                          

3. Размерът на депозита за участие в търг ев размер на 10 % от определената начална тръжна цена в лева за всеки един от имотите, която се внася от кандидатите в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 24.04.2018 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 24.04.2018 г. в деловодството на Общината.

5. Одобрявам тръжна документация за всеки  имот по отделно  в размер на 50лв.(петдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 24.04.2018 г.

6. Приобретателят се задължава да изготви за своя сметка и съгласува с Кмета на община Белово техническият проект след подписване на договора, както и да построи за своя сметка обекта на учреденото право на строеж съгласно одобрен план за застрояване, след което да предложи срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

7. Условията за оглед на обектите – в рамките на работното време на община Белово до 24.04.2018 г. с представител на Общината

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 30.03.2018 г. / – Изтегли