Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII- 93 с площ 919 кв.м.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 от ЗОС, чл. 50 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 527 от 30.05.2018 г. и Решение № 51 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – гр. Белово Заповед № 394 от 10.11.2020 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За учредяване на възмездно право на строеж за 10 години върху имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII- 93 с площ 919 кв.м., кв. 1 по ПУП на ПИ № 000093, ЕКАТТЕ 66319, с. Сестримо, при граници и съседи на имота: на североизток – УПИ IX-93 на община Белово; на югоизток – улица с о.т.3в-3б; на юг с УПИ VI-93 на община Белово; на северозапад – край на регулацията. Имотът е предмет на АЧОС № 6206 от 18.07.2017 г.

2. Определям начална тръжна цена на правото на строеж – 480 лв.(четиристотин и осемдесет лв.) без ДДС, съгласно приета пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

3. Търгът да се проведе на 03.12.2020 г. от 11.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4 в заседателна зала на ОбС Белово.

4. Депозита за участие в търга е в размер на 480 лв.(четиристотин и осемдесет лв.), който се внася от кандидатите в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 02.12.2020 г.

5. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 02.12.2020 г. в деловодството на Общината.

6. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 02.12.2020 г.

7. Приобретателят се задължава да изготви за своя сметка и съгласува с Кмета на община Белово техническият проект след подписване на договора, както и да построи за своя сметка обекта на учреденото право на строеж съгласно одобрен план за застрояване, след което да предложи срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 10.11.2020 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/