Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от самостоятелен обект с идентификатор 03592.503.1688.4.2 с обща площ 350 кв.м.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 20 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 283 от 12.09.2018 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от самостоятелен обект с идентификатор 03592.503.1688.4.2, ет. 1 с предназначение- друг вид самостоятелен обект в сграда, находящ се в сграда с идентификатор 03592.503.1688.4, разположена в ПИ с идентификатор 03592.503.1688 по КККР на Белово, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 6160 от 21.02.2017 г., представляваща помещения с обща площ 350 кв.м.
2. Начална месечна наемна цена – 2.07 лв./кв.м (два лв. и 07 ст.) без ДДС.
3. Търгът да се проведе на 08.10.2018 г. от 9.30 ч. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.
4. Размерът на депозита за участие в търга е 725 лв.(седемстотин двадесет и пет лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 05.10.2018 г.
5. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център в срок до 16.30 ч. на 05.10.2018 год.
6. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 05.10.2018 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 13.09.2018 г. / – Изтегли