Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1851 с площ от 8 304 кв.м

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  881от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  485 от 14.12.2015 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1851 с площ от 8 304 кв.м, с предназначение – за друг вид застрояване, находящ се в гр.Белово, ул.”Освобождение” по КККР на Белово при граници и съседи: имоти №№ 03592.503.1985, 03592.503.1, 03592.503.9554, 03592.503.2, 03592.503.40, 03592.503.41, 03592.503.9546, 03592.503.42, 03592.503.43, 03592.503.9517, 03592.503.1693. Имотът е актуван с АЧОС № 5703 от 16.02.2015 г.

   1. Начална тръжна цена – 71 414.40 лв.(седемдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет лева и 40 ст.)без ДДС.

   2. Търгът да се проведе на 06.01.2016 г. от 14.00 часа в сградата на община Белово, ет. 3.

   3. Размерът на депозита за участие в търга е 35 720 лв.(тридесет и пет хиляди седемстотин и двадесет лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFдо 17.00 часа на 05.01.2016 г.

   4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 05.01.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 17.00 часа на 05.01.2016 г.

ОБЩИНА БЕЛОВО

https://www.livechatalternative.com/