Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 15802.504.154

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  879 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  247 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 15802.504.154 с площ 2 184 кв.м. и НТП – за обект комплекс за битови услуги по КККР на Белово ведно с построените в него сгради с идентификатор 15802.504.154.2 – 2 етажа със ЗП – 407 кв.м. и сграда с идентификатор 15802.504.154.1 със ЗП 72 кв.м., при граници и съседи на поземления имот: 15802.504.9546, 15802.504.190, 15802.504.189, 15802.504.153, 15802.504.152, 15802.504.151, 15802.504.149, 15802.504.148, 03592.2.14 и 03592.2.1015. Имотът е актуван с АЧОС № 2729 от 13.07.2012 г.

Документ:

Публичен търг ПИ с идентификатор 15802.504.154 – Изтегли