Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

1698: Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 17 602 кв.м.

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1698 по КККР на гр. Белово с площ 17 602 кв.м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана, Начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.9558, 03592.503.9560, 03592.503.1861, 03592.503.1863, 03592.503.1864, 03592.503.9549, 03592.503.9554, 03592.503.1697. Имотът е предмет на АЧОС № 6175 от 03.04.2017 г.

Документи:

Публичен търг 1698 с явно наддаване – Изтегли