Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с площ 2 346 кв.м.

О  Б  Я  В  А

1. Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.503.1867 с площ 2 346 кв.м. и НТП – за търговски обект комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор 03592.503.1867.2 – едноетажна със ЗП 29 кв.м. и предназначние за друг вид обществена сграда, при граници и съседи: 03592.503.1816 и 03592.503.9549. Имотът е предмет на АЧОС № 4010/17.12.2012 г., поправен с АЧОС № 4613/22.08.2013 г.

2. Начална тръжна цена –  19 000 лв.(деветнадесет  хиляди  лв.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе на 30.03.2021 г. от 13.30 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                              

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 19 000 лв.(деветнадесет  хиляди  лв.) без ДДС, внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442  до 16,30 часа на 29.03.2021 г.

5. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 29.03.2021 г. в деловодството на Общината.

6. Цената на тръжната документация е в размер на 100лв.(сто лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 29.03.2021 г.

    

                                                                                                ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 09.03.2021 г. / – Изтегли