Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ V – 43, кв.3 по ПУП на с.Аканджиево, с площ 545 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 85 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на Заповед № 445 от 05.10.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ V – 43, кв.3 по ПУП на с.Аканджиево, с площ 545 кв.м, находящ се  в с. Аканджиево, общ.Белово, обл.Пазарджик, , при граници и съседи: на североизток с улица, на югоизток с УПИ VІІІ-42 на община Белово и на северозапад и югозапад с улица с о.т.146-147. Имотът е актуван с АЧОС № 6094 от 14.04.2016 год.

1. Начална тръжна цена – 2 964 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и четири лв.)   без ДДС

2. Търгът да се проведе на 26.10.2016 год. от 10,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 2 000 лв. (две хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 25.10.2016 г.

 4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 25.10.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 25.10.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 05.10.2016 г. / – Изтегли