Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 12 от 29.09.1997 г., представляваща помещение с площ 30.43 кв.м.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 282 от 12.09.2018 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 12 от 29.09.1997 г., представляваща помещение с площ 30.43 кв.м. с предназначение кабинет за извънболнична медицинска помощ, ведно с манипулационна, ведно с правото за общо ползване на коридор, чакалня и WC., находяща се в сграда разположена в УПИ ХVIII, кв. 36 по ПУП на с. Сестримо.
2. Начална месечна наемна цена – 1.58 лв./кв.м (един лв. и 58 ст.) без ДДС.
3. Търгът да се проведе на 08.10.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.
4. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 05.10.2018 г.
5. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писмено заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център в срок до 16.30 ч. на 05.10.2018 год.
6. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 05.10.2018 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 13.09.2018 г. / – Изтегли