Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 59/04.07.2000 г., представляваща помещение с площ 12,6 кв.м.

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 324 от 18.09.2020 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 59/04.07.2000 г., представляваща помещение с площ 12,6 кв.м., ведно с правото за общо ползване на коридор и WC, находяща се в УПИ ХХІ, кв. 20 по ПУП на с. Голямо Белово.

2. Начална месечна наемна цена – 2.66 лв./кв.м (два лв. и 66 ст.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе на 16.10.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул."Орфей", № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 15.10.2020 г.

5. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писмено заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център в срок до 16.30 ч. на 15.10.2020 год.

6. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината /ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 15.10.2020 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 18.09.2020 г. / – Изтегли