Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгласно АПОС № 537 от 10.11.2011г., находящ се в гр.Белово, ПИ с идентификатор 03592.502.803.2, представляваща помещение с площ 20.3 кв.м.

На основание Заповед № 365/21.10.2020г. на Кмета на Община Белово, област Пазарджик, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, съгласно АПОС № 537 от 10.11.2011г., находящ се в гр.Белово, ПИ с идентификатор 03592.502.803.2, представляваща помещение с площ 20.3 кв.м. с предназначение кабинет по дентална медицина, находящ се в сграда с идентификатор 03592.502.803.2 попадаща в поземлен имот с идентификатор 03592.502.803 по КККР на Белово заедно с правото за общо ползване на санитарен възел, чакалня и др.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Първоначална тръжна месечна наемна цена – 1.84 лв. за един кв.м./един лев и 84 стотинки/ без ДДС.

2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години.

3. Търгът да се проведе от 10.30ч. на 17.11.2020г. в сградата на Община Белово, гр. Белово, ул."Орфей"№ 4a, et.4, заседателна зала на ОбС.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 100.00 / сто/ лева, който следва да се внесе в "Търговска банка Д" АД по сметка GB45DEMI92403300182442 до 16.30 часа на 16.11.2020г.

5. Кандидатете / физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писмено заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център в срок до 16.30ч. на 16.11.2020 година.

7. Цената на един комплект тръжна документация е 50лв. (петдесет лева) без ДДС. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината в срок до 16.30 на 16.11.2020г.

Изисквания към участниците в търга – да нямат данъчни и други финансови задължения към Община Белово.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 21.10.2020 г. / – Изтегли